Το Οπτικό Δίκτυο του Δήμου Χανίων

ή αλλιώς MAN (Metropolitan Area Network - Μητροπολιτικό) Δίκτυο Δήμου Χανίων

Σχολεία στο MAN (πίνακας σχολείων που συμμετέχουν στο ΜΑΝ και τα δικτυακά τους)
Σύνδεση Συσκευών (συσκευές και συνδέσεις σε ένα κόμβο σχολείου)
IPs και άλλα (κανόνες που ακολουθούνται στη απόδοση ips, κ.α)